Mustafa Süs
YASAKLARI YASAKLA!
Tarih : 2017.07.12  10:03:52

YASAKLARI YASAKLA!

Yasak!

Kýsa bir süre öncesine kadar,

Ýstediðin kýyafeti giymek yasaktý!

Ýnandýðýn gibi giyinmek de yasaktý!

Allah’ýn emrettiði farzý yerine getirmek için Cuma’ya gitsen, Allah’ýn haram kýldýðý bir baþka suçu iþleyecektin, iþinden kaytaracaktýn! Ýbadet etmek de yasaktý!

Ýnandýðýn Kitabý öðrenmek, öðretmek de yasaktý!

Ýstediðin okula çocuðunu göndermek de yasaktý!

Serbest!

Mini etekle memurluk yapmak, öðrencilik yapmak serbestti.

Býyýðýný aðzýnýn içine sokmak serbestti.

Mensubu bulunduðun sendikanýn her türlü eylemine katýlmak serbestti.

Memur olduðun halde teröre, teröriste destek vermek serbestti.

Gezi eylemlerinde devlete baþkaldýrmak serbestti.

Baþörtülü memuru iþten atmak serbestti.

Cuma’ya gidiyor diye bir memuru fiþlemek serbestti.

Ýslam ve Müslümanlar aleyhine her türlü yazýyý yazmak, onlara hakaret etmek, onlarý rencide etmek serbestti.

Hatta Peygamberimize hakaret etmek de serbestti.

Devlet büyüklerine aðýza alýnmayacak hakaretler etmek de serbestti.

Ak parti iktidarýnda özgürlüklerde kýsýtlanma yaþandý doðru(!) Örneðin teröre destek vermek, insanlarý aþaðýlamak, dini vecibelerini yerine getirenlere karþý çýkmak, devlet büyüklerine hakaret etmek gibi özgürlükler yasaklandý.

Ama hiç kimsenin kýlýk kýyafetine karýþýlmadý. Devlet büyüklerini eleþtirenlere söz söylenmedi.

Hala yürürlükte olan devlet memurlarýnýn kýlýk kýyafet yönetmeliðine göre hemen hemen tüm memurlar þu an suç iþlemektedir.

Hala yürürlükte olan devlet memurlarýnýn siyaset yapmasýyla ilgili yönetmelik maddesine göre hemen hemen tüm memurlar gerek sosyal medyada, gerek öðretmenler odasýnda, gerek diðer sosyal ortamlarda suç iþlemektedirler.

Memurlar sadece bir siyasi partiye üye olamýyorlar ve seçimlerde aday olamýyorlar, görevlerinden istifa etmedikçe.

Gelelim asýl meseleye:

Bir devlet memuru siyasi köþe yazarlýðý yapabilir mi?

Cevap: Hayýr!

Ama bu kurala uymayan yýðýnlarca devlet memuru bulabilirsiniz.

Devlet memuru kravatsýz iþe gidebilir mi?

Cevap: Hayýr!

Ama bu kurala da uymayan yýðýnlarca devlet memuru bulabilirsiniz.

Devlet memuru muhalefet partisini eleþtirebilir mi köþe yazýlarýnda?

Cevap: Hayýr!

Ýktidar partisini eleþtirebilir mi?

Cevap: Hayýr!

Peki, niye devlet memuru köþe yazýsý yazar? Ýktidarý veya muhalefeti eleþtirir?

Ýþlediði suçun cezasýný göze alýr da ondan!

Kravat takmadan iþe giden memurun cezayý göze aldýðý gibi!

Peki, sosyal medya üzerinden veya köþe yazýsý ile iktidar veya muhalefet partisine hakaret eden ve onlarý eleþtiren kaç memura ceza verildi?

Cevap: Hiç!

Þapka takmadýðý için ceza alan memur var mý?

Cevap: Yok!

Tüm bunlar ne demektir biliyor musunuz?

Memurlarýn kýlýk kýyafetine, özgür ve özgün düþüncelerine karþý çýkmak, onlarý ihbar etmek tam anlamýyla çekememezliktir.

Ayný zamanda, Ak Parti hükümeti bu tür özgürlüklerin, kanunlara raðmen, önünü açmasý CHP zihniyetinin aksine müthiþ bir baþarýdýr.

Her konuda, özellikle kanunlara göre suç teþkil eden MÝT týrlarý haberini sýzdýran hainlere, 250 insanýmýzý þehit eden FETÖ’cülere özgürlük isteyen CHP zihniyeti, nedense hainlere özgürlük isteðine karþý çýkýp onlarý eleþtirenlere tahammül edemiyor!

Merak etmeyin, memurlara ibadet özgürlüðü geldiði gibi siyasi özgürlük de gelecek çok yakýnda!

Not: Gazetemiz yazarlarýndan bir tanesi beni þikayet etmiþ, yani muhbirlik yapmýþ!

Siz muhbirlik etmeye devam edin, hiç olmazsa týynetinizin gereðini yerine getirmiþ olursunuz!

Sayýn yazara sesleniyorum, beni Ýlçe Müdürüne þikayet etme yerine benimle tartýþabilirdiniz.

Þikayet etmenize karþý olduðumdan deðil, insanlarýn o kadar çok iþi var ki, býrakýn onlar iþini yapsýn, böyle abuk sabuk þeylerle uðraþmasýn!

Hem ben yazý yazarak kendimi ifþa etmiþ oluyorum, sizin muhbirlik etmenize gerek yok!

Siz illa muhbirlik edecekseniz, teröristlerle kol kola yürüyenlere alkýþ tutan memurlarý þikayet edin de, þehitlerimizin kemikleri sýzlamasýn!

 

 

 

34597 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar