Uður TARIMAN
TEL TEL - 8 Ekim 2019
Tarih : 2019.10.08  09:38:03

YOL HARÝTASI… Harita mühendisi olmak, ya da olmamak… Edremit  CHP ilçe teþkilatý yeni yol haritasý üzerinde çalýþtýklarýný açýkladý… Her mesleðin bir baþ harita mühendisi vardýr. Meslekten gelme olur. Yani mesleðinin erbabý. Bu erbap, kendi çalýþma arkadaþlarýný oluþturur ve  haritayý çizer. Bu yolun maddi ve manevi güzergahý vardýr. En az maddi giderle en hýzlý gidilebilecek yol güzergahýný ortaya koyar… Türkiye genelinde bilmem ama, Edremit E- 87 güzergahýný takip edecek  E- CHP  yolu biraz engebeli…Harita teknikerleri, kadastro uzmanlarý felan gerekli…Hemi de  Kemal beyin dediði gibi LÝYAKAT  sahibi olmalarý gerekli…

********

KILIÇDAROÐLU VE  ÖZELEÞTÝRÝ.  “Baþ örtüsü konusunda biz de hata yaptýk. Kim örterse örtsün, kim açarsa açsýn demedik zamanýnda”… Þeklinde gerçekçi bir eleþtiriydi… Kutlamak gerekir. Ancak buna AKP de hemen karþýlýk vermeliydi. “Bizde halen devam etmekte olan ATAKÜRK  düþmanlýðýna tepki koymadýk, koymuyoruz” diyebilselerdi…

*******

YASSAH HEMÞERÝM YASSAH… Kah AB, kriterleri kah, kendi kafamýza göre bir takým yassahlar koyduk ama, sadece birkaç günlük geçici  anlamýnda yasahlar… Mesela, KASKSIZ  motosiklet kullanýcýya þu kadar para cezasý, mesela, araç kullanýrken Cep telefonuyla konuþmaya þu ballý para cezasý, mesela,

Mesela AB isimli amcanýn hatýrýna kokoreç YASSAH  denmiþti… Þimdi araç kullanýrken  CÝGARA  içene  þu kadar baklavalý ceza… Yersen ya da içersen. Yassah!

Eee   ruhsatsýz silah bulundurmakta yassah  emme cezasý ne? Ver parayý çal düdüðü. Peki insan hayatýný hiçe sayan, insanlarý yaþamýndan býktýranlara nasýl bir ceza var? Hiiçç.

Bakýn Pazar günü, Hürriyet Gazetesi’nin Avrupa’da bile isim yapmýþ bir gurme, yeme içme dünyasýnýn önde gelen süzgeci VEDAT  MÝLOR, Pazar  günü ne yazmýþ, kýsaca özetini vereyim dedim.

“Beyoðlu civarýndaki bir lokantayý yazmak kolay deðil. Çünkü, gece Ýstiklal caddesi ve civarýnda yürümek  her babayiðidin harcý deðil. ETRAF TEHLÝKELÝ. BIÇAKLAMA, ve ÖLDÜRME OLUYOR  ve MUHTEMELEN OLMAYA DEVAM EDECEK. ÖZELLÝKLE HANIMLARIN YALNIZ  DOLAÞMALARI  ÝMKANSIZ GÝBÝ. Grup halinde de zor. Ayrýca ne zaman buralarda yemek yesem, ciddi bir sorunla karþýlaþýyorum. SÝGARA ÝÇÝLÝYOR…”

Evet  pek sayýn devlet yönetimi ve pek sayýn, Belediye, Kaymakamlýk ve pek sayýn Emniyet  teþkilatý gibi kamunun huzurunu saðlamakla yükümlü olan birimler… Cezalarý kitaba yazmak çok kolay. Yasak dersin altýna atarsýn imzaný. Ama iþte burada atýlan o imzanýn  kariyeri ne oluyor? Yerle bir cezayý yazmak ve o cezanýn parasal deðerini biçmekte ayrý bir maharet ister. Haberli denetim habersiz denetim denir. Habersiz denetim bile  haberli denetime nasýl dönüþüyor, biliyor musunuz? Sana bir telefon kadar yakýným. Annýyonuz deðil mi? Her telefon kontörünün bir parasal deðeri vardýr.

Nargile… Mesela… Ýçme yaþýnýn 10’a indiði söylenmekte

Haber uçtu devlete beþ yýl yattým hapiste

Nargilem duman duman ah bayýldým aman aman

Ýstanbul güzel ama ah zabitleri pek yaman

Sarma cigaram yanar  ah çekerim  aðýr aðýr

Tekkemiz güzel ama haber uçuranlar var”

Vedat MÝLOR’un yazýsý ve benim düþtüðü notlarýn çare mercii ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI… Sokaklarda güvenli dolaþýp yaþamamýzýn garantisi olmasý geren merci yani… Kask mesela, SEYYAR DÝSCOLAR MESELA, Uyuþturucu  piyasasý mesela, silah pazarlamacýlarý mesela…

*******

TÜSÝAD BAÞKANI,  SÝMONE  KASLOWSKÝ, “Yatýrým  iþtahý yok” dedi. Ýþtah þurubunu kim verecek? Yani reçeteyi kim yazacak? Enflasyon,  1+1 odalý eve döndüðüne göre, neden iþtah yok?

Neden? Niçin? Neye istinaden. Gerçekçi bir açýklama duyma gibi bir iþtihamýz var ama o ilacý veren yok…

*********

BÝR TANE DE MAGAZÝN TAKILAYIM DEDÝM… Demet Akalýn ile HADÝSE birbirlerine laf atmýþlar. Demet haným kocasý yok milyon takipçisi de  diye lafý göndermiþ. Hadise de almýþ o lafý “iyi ama onunda kocasý yok” deyivermiþ. Ne tatlý atýþma. Belden aþaðý. Eee belden yukarý konuþacaklarý durumda deðiller elbette. Hýyarýn kilosu kaça bilmezler ama kimin 7 kocalý Hürmüz olduðunu pek yavuz bilirler… Bir elinde cýmbýz bir elinde ayna umurunda mý dünya sözü bunlar için söylenmiþtir.

*******

ÝSKOÇYA’DA 16 YAÞINDAN KÜÇÜK ÇOCUÐU VURAN HAPÝS YATACAK… Bizim yargý reformunu yazan pek sayýn hukukçu kardeþlerimiz bu haberi  okudurlar mý acaba? Kardeþlerimiz diyorum, hepsinden yaþça büyüðüm, deðil mi ya o kadar hakkýmýz olsun. Eee biz ne yapýyoruz, 16 yaþýndaki  erkek, kýz çocuðu farký gözetmeden tecavüz edenlere neredeyse plaket vereceðiz. Mesela FIKIH DERNEÐÝ  rezaleti. Üstü hemen ölü topraðýyla örtülüverdi. Var mý mapusa girenleri…

AB  ve de BÝZ…

Adýnýz ne?

Mualla

Oh, ne ala

Ne yediniz?

Fýstýk içi

Ayy canýmýn içi…

Eviniz nerede?

Hemen kursun yanýnda

Aaa ne güzel benimki de yaný baþýnda…

Hesabý yani…

*********

SENDÝKA… Bu sendikalarý kim denetler? Ne yerler, ne içerler? Sendikacýlýk Türkiye’de bir aðalýk sistemidir. Baþkan ve yardýmcýlarý aða ve aða yardýmcýsý üyeleri ise  MARABADIR…

Baþkan ve yardýmcýlarý bir elleri yaðda, bir elleri balda. Geçen gün bir sendikanýn son model  lüküs mü lüküs  makam aracýný okuyunca MARABALARIN  GURULDAYAN MÝDELERÝ aklýma düþtü. Oysa bu Baþkanlarda, marabalýktan gelme derler. Maraba marabanýn halinden anlamazsa  olan bu olur.

********

DEPREM VE SONRASI KONULU BÝR YAZI YAZDIM TIK ÇIMADI. Edremit olasý bir depreme hazýr mý diye sordum. DIHH çýkmadý. Bir taþ attým pencereye DIHH  dedi misali… Deprem sonrasý yangýn, yiyecek, sahra hastanemiz var mý dedim, dilim sürçtü baðýþlayýn, deprem öncesi hastanemiz  saðlýklý deðil ki  deðil mi ya… SEE YOU SOON…

********

Düþüncenin bittiði yer

“Ekranlarda her akþam gösterilen askeri yýðýnaðýmýz devam ediliyor”

By: TÜM  YAZILI VE GÖRSEL BASIN

Bizden not. Bu devlet sýrrýnýn deþifre edilmesi deðil mi?

……………………………….

ÇÜÞ.

“Ýfade özgürlüðü suç kapsamýna alýnmakta” H.Kýlýç böyle diyor. Suç beþeri af ilahidir. Elbet ilahi hüküm yerine gelecektir.

……………………………

BÜYÜTEÇ

Katý atýk arayan Edremit’e gelsin.

 

237 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar