Uður TARIMAN
13 Ocak 2020 Cumartesi
Tarih : 2020.01.13  17:50:59

ÝRAN, IRAK DEÐÝLDÝR…

Kovboy, Ýran’ýn, Irak gibi kolay lokma olmadýðýný biliyordu ama bi deneyeyim dedi. Yani artýk dünya siyaseti de artýk þova dönüþtü. Kanlarý yerde kalmayacak hesabý. Sopa göstermek bir  moda ikonu  yani… Bizde ESAD’a dememiþ miydik “Namaz kýlmaya geliyorum” falan diye… Yorgo da eksik kalýr mý o da atmýþtý havasýný, “yarým saatte Ankara’da oluruz” falan. Sanki yeþil çuha da kumar oynanýyor. Blöf Yersen hesabý… Suudi denen etekli delikanlýlar, “Türkiye’ye karþý birlik olalým” dedi, mesela Kovboyu yanýna alýp Kýlýç dansý zannetti… BLÖF  yani. Anlayacaðýnýz dünya uluslararasý politikasý da bizim iç politikamýza imrendi… Yersen…Blöf mülöf dünya silah sanayi kazanýyor bu iþten. Rusya’nýn KELEÞ satýþýndan kaç milyar dolar para kazandýðýný bilen var mý? Hiç zannetmiyorum…

**

KUMAR DEDÝKYA

Aklýma Türkiye’nin kumar günah hesabýndan yola çýkarak yasakladýðý otel kumarhanelerini kapatmasýndan kaç milyar zararý olduðunu bilen de  yoktur. Turizm sektörü bilir ama yasaklayanlar bilmez. Onlar sadece konuya baþka pencereden bakarlar. Oysa yasak olmasýna sevinenler KIBRIS’a gidip  makinede orgazm olup dönüyorlar. Yýllar önce yani bu yasaklamanýn geldiði günden beri yazmaktayým… Türkiye bu yasak yüzünden milyar dolarlar kaybetti… Otel kumarhanelerini kapattýðýnda ülkede kumarý  tamamen kaldýrabildin mi? Asla. Bugün  Büyük kulüpte kumar oynanmýyor mu?

Adýnýn baþýnda MÝLLÝ YAZAN  piyango KUMAR DEÐÝL MÝ? Diðer þans oyunlarý kumar deðil mi? Madem günah ayaðýna yatýp, otel kumarhanelerini kapatýyorsun bunlarý da yasakla. Ama bu hazinenin ikinci darphanesidir. Böyle olmasýna raðmen MÝLLÝ Piyangoyu satmak hatasýna düþtüler. Halen devri yapýlmadýðýndan MÝLLÝ KELÝMESÝNÝ  kullanan þirket parsayý topluyor…

Vergi barajý koyarsýn. Hazineye þu kadar vergi ödeyen belgesini gösterip  otel kumarhanesine girebilir gibi… KKTC  otellerinden kaç para vergi topluyor neden açýklanmýyor? Turizmin aða babasýdýr bu yýldýzlý otellerin kumar makineleri ve yeþil çuhasý… Öyle iþ adamlarýna tanýk oldum ki, (daha önce de yazmýþtým) ofislerinde duvarda kaç sinek var tek mi çift mi diye kumar oynuyorlardý. Vazgeçiremezsin. Ticarette bir kumardýr. Hayatta bir kumardýr… Günah yasak olduðu için IZDIRAP VERMEZ. Izdýrap verici olduðu için yasaktýr... GOETHE…

**

MÝT

Ýngilizce oku bakim. EM-AY-TÝ… Devasa bir merkez yapýldý bizim EM-AY-TÝ mize. Açýlýþý muhteþem olmuþ. Ama ülkenin ANA MUHALEFET Partisi davet edilmemiþ. Neme lazým ülkenin sýrlarý falan felan.

Kozmatik!  odasý gibilerinden… Ama,  iþte amasý var. Olmuyor…

**

TEÞKÝLAT-I MAHSUSA.

Yani ATATÜRK’ÜN, 119  yýl   önce  KURDUÐU bugün adýna EM-AY-TÝ denilen MÝT Libya’da yoðun faaliyetteymiþ…

**

BASIN KARTI…

Hani þu yýllar boyunca adýna sarý basýn kartý denilen bugün Belediye toplu taþýma araçlarýna binilmesini saðlayan karta dönen ve  bu dönmesi yetmiyormuþ gibi renk deðiþtirip , TURKUAZ KART denilen tanýtým belgesi. Hiç bi þeye yaramayan  kartý da denilebilir.

Dün ulusalda bir haber yayýnlandý “Eskiþehir Gazeteciler cemiyet baþkaný YILMAZ KARACA’nýn  41 yýldýr sahibi olduðu sürekli  basýn kartý yenilenmedi”

Tipini beðenmemiþ olabilirler. Ne diyeyim ki?

**

TAPU HARCI

Devlet, vergi toplamak için  bin takla atýyor ama, devlet kendi topuðuna sýkýyor. Tapu harcý yatýrmak için Vergi dairesine giden vatandaþlar, bankalara yönlendiriliyor. Bankalar “bina içinde  almýyoruz, ATM‘lerden yatýracaksýn” diyor.  Okuma yazmasý olmayan köylü vatandaþlar var. Okumasý yazmasý olup ta ATM’yi kullanmasýný bilmeyenler var. Hepsi olanlar açýk  havada, yaðmur, soðuk günlerde bu vatandaþa iþkence deðil de neyin nesidir?

Bu sorunu, CHP Vekili  Ensar Aytekin’e de telefonla aktardým. Ýnþallah Meclise taþýr…

**

TROPÝKAL MEYVE FÝDANI DA GÜMRÜKTEN GEÇÝYORMUÞ

Hemi de kaçak tarafýndan. Yahu bu nasýl gümrük teþkilatýdýr anlamak mümkün deðil diyeceðim ama bu tee eskilere dayanan býr sorun. Ne kadar tatlý meyva ki bunca zamandýr suyu sýkýlamýyor… Sýkma meyve deðil yani ýsýra ýsýra,  kana kana yenen bir mevye. Bu haberi veren ULUSAL GAZETE ayný þu baþlýkla vermiþti..”TROPÝKAL MEYVE FÝDANI NASIL KAÇAK SOKULUYOR?” Kaçak insan ticareti yapýlýyor da ürün ya da mal neden sokulmasýn canýmýn içi. Parayý veren parsayý toplar. Bu nasýl bir sorudur anlamak mümkün deðil.

**

SÝYASET  VE…

Genel  seçim olsun, mahalle seçim olsun, adaylarýn yanýnda, arkasýnda duran bazý  umudumu kirpiklerine baðladým þarkýsýný söyleyenler, sandýklar rafa kaldýrýldýktan sonra, saf yanýndan sýyrýlýp yeni ufuklara yelken açarlar ve rüzgar beklerler… Ne acý !!  Böylelerini görünce  ööö ‘m geliyor..

**

(çerçeveli)   ÜNVANI ELÝNÝN TERSÝYLE ÝTMEK

Her babayiðidin iþi deðildir. Ünvan bizim ülkemizde her bir þeyin üzerindedir. Eee her ünvanýn sahip olduðu bir de koltuk  vardýr…

Bir zamanlarýn amiral gemisi, Cuma günü ÜNVANI  elinin tersiyle itip, bir baþka ülkede kurduklarý bir þirketle hayatlarýný idame ettirmeyi yeðleyen ÝNGÝLÝZ PRENSÝ  ve karýsýnýn bu haberini en arka sayfadan verdi… Her halde böyle bir örnek yaþamý tercih eden bu iki genç çifti MAGAZÝN habere zannetti ve paparazzi haberi gibi verdi… Ahmet Hakan yönetimindeki kan deðiþimi bu olsa gerek… Eee elbette bu haberi baþ sayfada manþete taþýyacak hali yok ya… Baþ sayfadan verse zülfü yare dokunur korkusu mevcut… Ama yenilik, kan deðiþimi  ünvanlarýyla genel yayýnýn baþýna geçmek  buysa vay benim basýnýmýn haline vay. Ama alýþtýrdýlar gari… Yandaþ dediðin sadakatini ortaya koymalýdýr deðil mi ya! Cuma günkü köþe yazýsýnda yine ÝMAMOÐLU’na çakmýþ ve bu çakmasýný þu cümleyle bitirmiþ. ”Ýstanbul için baþarýlý olmanýzý caný gönülden isteyen bir dost”  Yediniz mi ?

                                                                          …..

DÜÞÜNCENÝN BÝTTÝÐÝ YER

“Ayva gribe karþý korur”

By: Prof. Dr. Lexington

Bizden not. Valla hepimiz yedik, grip aþýsý yerine

………………………………

ÇÜÞ

Bir zamanlar bizim ülkemizde ORAK VE ÇEKÝÇ yasaktý.

Bir zamanlar bizim ülkemizde CONÝ de yasak listesindeydi. Þimdi her ikisi de yine koynumuzda birer yýlan.

…………………………………..

BÜYÜTEÇ

Ne olursan ol, yanar döner olma. Klavyenin haysiyetini düþün. Bildiðin klavye kalemin günümüz türüdür. Kendi kalemini kendin kýrma yani. Böylelerini görmek çok acý be dostum…

……………………………..

KULAÐINIZDA KÜPE OLSUN

Halk, bir insaný son yaptýðý þeyle tanýr

Oscar WÝLDE

 

143 kez okundu
Yazarn Dier Yazlar